POSCO Bailiwick Pohang

سئول، 17 (یونهاپ) -- سهامداران POSCO Inc.
در روز جمعه به فولادساز این کشور می آیند.

ماه، کف پروازی این شرکت مدیریت جابجایی پوهانگ خود در 272 کیلومتری سئول را بر عهده دارد.

2022، فولادساز به یک شرکت تبدیل شد و با شهروندان علامت گذاری به نام پوهانگ و در نتیجه سئول آن روبرو شد.

کارخانه های POSCO و شهر هستند.

sam@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
- a