خطوط Yoo Ah-in فقط در نام ظاهر می شود

سئول، 27 (یونهاپ) -- بازیگر یو آه این در انتظار استفاده از اتهامات روز دوشنبه ظاهر شد.

این بازیگر 37 ساله که اوهم هونگ سیک است، کار بسته بندی شده در متروپولیتن سئول است.
خانه سئول به همه و برخی از سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

یو با اهداف غیرپزشکی پروپوفول و خریدهایش در سال 2021 هماهنگ بوده است.
یک جراحی بیات خواب‌آور است.

او و نمونه آزمایشات پزشکی قانونی، و یو علاوه بر آن ماری جوانا، قرص پپ و کتامین.

بازیگر Yoo Ah-in وارد خانه سئول متروپولیتن سئول سئول 27, 2023.
(یونهاپ)

khj@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط بازیگر Yoo Ah-in اتفاقی استفاده اعلام کرد کاوشگر یو آه این بازیگر بازیگر Yoo Ah-in همچنین کوکائین و کتامین را آزمایش می کند

پیشنهاد سایت
- a