زن و شوهر کره ای در 7 اکتبر 2022 بازده

(%) جلسه(%) متمایز (BP)

سل 1 ساله 3.
487 3.
430 + 5.
7

سل 2 ساله 4.
180 4.
092 + 8.
8

TB 3 ساله 4.
276 4.
145 + 13.
1

سل 10 ساله 4.
214 4.
102 + 11.
2

MSB 2 ساله 4.
238 4.
168 + 7.
0

CB 3 ساله (AA-) 5.
358 5.
231 + 12.
7

CD 91 روزه 3.
320 3.
320 0.
0
(END)

پیشنهاد سایت
- a