جینی مای کره ای در 8 دسامبر 2022 بازده

(%) تغییر جلسه (%) روی (BP)

TB 1 ساله 3.
662 3.
659 + 0.
3

TB 2 ساله 3.
799 3.
793 + 0.
6

< p> سل 3 ساله 3.
676 3.
672 + 0.
4

سل 10 ساله 3.
530 3.
523 + 0.
7

MSB 2 ساله 3.
790 3.
792 -0.
2

3 ساله CB (AA-) 5.
412 5.
411 + 0.
1

CD 91 روزه 4.
030 4.
030 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت
- a