ادغام کره جنوبی بازدهی 13 دسامبر 2022

(%) جلسه(%) جذب به (BP)

سل 1 ساله 3.
649 3.
646 + 0.
3

سل 2 ساله 3.
769 3.
775 -0.
6

< p> سل 3 ساله 3.
623 3.
623 0.
0

سل 10 ساله 3.
469 3.
448 + 2.
1

MSB 2 ساله 3.
766 3.
752 + 1.
4

CB 3 ساله (AA-) 5.
374 5.
383 -0.
9

CD 91 روزه 4.
030 4.
030 0.
0
(END)

پیشنهاد سایت